Werkgroep Vrijwilligersbeleid

Inleiding
HV Holten merkt dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen voor de taken die binnen de vereniging moeten gebeuren. Het bestuur heeft, mede op basis van een uitgevoerde clubscan, dan ook besloten daar de nodige aandacht aan te geven. 

Het bestuur is zich er van bewust dat het belangrijk is om te zorgen dat het werven en behouden van vrijwilligers aansluit met wat er nu leeft onder onze leden, ouders en andere betrokkenen bij de vereniging. Daarom is er een werkgroep gevormd die zo goed mogelijk de belangen van de belangrijkste groepen kan uitleggen. In deze werkgroep nemen een ouder, 1 seniorlid, 2 (A)jeugdleden, 2 bestuursleden (tevens ouder) zitting. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van een professionele verenigingsondersteuner vanuit de gemeente Rijssen-Holten en Sportservice Overijssel.

Werven
Als je vrijwilligers gaat werven moet je de volgende zaken helder hebben:
- duidelijke taakinhoud
- welke competenties moet de vrijwilliger voor de desbetreffende taak hebben
- hoeveel tijd kost dit per week/maand/jaar

Daarna is de werkgroep een grootscheepse belactie gestart, waarbij alle leden of hun ouders/verzorgers zijn gebeld om te vragen: wat kun jij doen voor HV Holten?

Resultaten van de belcampagne
De belactie is op 10 april gestart en op 17 april hadden we een eerste terugkoppeling in de werkgroep. Toen was nog niet iedereen gebeld, maar het grootste deel wel. Het bellen op zich was een hele klus, een flinke tijdsinvestering, maar ook waardevol, omdat je nu iedereen hebt gesproken; je bent daarbij zichtbaar als vereniging. Voor het vervolg hoef je alleen maar de nieuwe leden te bevragen.
Voor de incidentele acties (zoals Grote Club Actie, Carwash e.d) zijn vele leden bereid hierin ondersteuning te bieden.
Voor de structurele taken hebben we gelukkig ook een aantal mensen gevonden:
-
3 mensen hebben interesse voor de Activiteitencommissie
- 2 mensen nemen zitting in de sponsorcommissie
- 2 mensen willen de technische commissie versterken
-
1 persoon wil ondersteuning bieden bij de website
- 1 persoon wil vrijwilligers-coördinator worden
- 1 persoon heeft voorzichtige interesse getoond in het voorzitterschap

Bevindingen en advies
a. Vrijwilligerscoördinator aanstellen
Door het aanstellen van een vrijwilligers-coördinator heb je iemand binnen de vereniging die zich structureel bezig houdt met het helder krijgen van de taakinhoud, de benodigde competenties en de tijdsinvestering.

b. Scholing/begeleiding

Bevorder de doorstroming van de jeugd  in de taak van scheidsrechter en trainer door goede begeleiding en scholings-mogelijkheden.

c. Morele verplichting
Geef hierin de coach/aanvoerder/trainer een rol; door deze activiteit vooraf aan te kondigen in het team, en het belang te benadrukken.

d. Eventuele beloning
Dit zou kunnen door iemand die veel vrijwilligerswerk doet aan het eind van het seizoen b.v. een deel van de contributie terug te geven.

V
anuit deze adviezen zal er een concreet voorstel komen vanuit het bestuur wat voorgelegd zal worden aan de leden in de algemene ledenvergadering van de vereniging in november 2013.
Graag horen wij uw mening of ideeën daarover.

De werkgroep wil alle leden en/of hun ouders/verzorgers bedanken voor de reacties tijdens de belcampagne.

Namens de Werkgroep Vrijwilligersbeleid:
Jolanda Ulfman, Helene Franke, Rosan van Aefst, Amber Klumpers, Esther den Hollander en Tiny van Kessel